Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử

(2023)

Lịch chiếu: Thứ 6

Nội dung phim

Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử, 2023 39/??

Mười vạn Thần Ma luyện thể, vạn yêu cốt nhục rèn da, cửu thiên âm dương chiếu mạch, chư giới tinh đấu Tố Hồn. Diệp Thương Huyền, cả thế gian đệ nhất luyện thể lão tổ, bởi vì cùng trời cướp tranh chấp mà vẫn lạc phàm giới, thông Thiên Bảng đổi chủ, Cửu Giới đại loạn. Nhưng một thế này Diệp Thương Huyền Hóa Phàm lịch kiếp, trọng chấn thần uy, vẫn nhưng bằng luyện thể chi cảnh, cử thế vô địch. Mặc cho ngươi đan dược pháp bảo, thần thông vô tận, ta từ quét ngang hết thảy, tùy ý tiêu dao...... Tung hoành ở giữa thiên địa......